کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک در راستای کاهش هزینه های آشکار و پنهان یا ملموس و غیر ملموس ، برنامه ریزی برای جلوگیری از تورم اوراق غیر ضروری ، روشهای دقیق و مطمئن در شناسائی اوراق ، ایجاد شرایط مناسب برای نگهداری اسناد ، استفادة بهینه از فضای اداری و افزایش ضریب موارد ایمنی با بهره گیری از مساعدت کارکنان ساعی و خلاق سازمان براساس مصوبه 1085 مورخ 75/10/10هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران انجام وظیفه می نماید .

 

تاریخچه کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک شرکت ملی نفت ایران :

 

در راستای حصول به این مهم براساس مصوبه جلسه مورخ 1343/9/25هیئت مدیره محترم وقت شرکت ملی نفت ایران آئین نامه ای طی 6 ماده بمنظور جلوگیری از انباشته شدن اسناد و اوراق راکد و کمیسیونی مرکب از3 نفر تشکیل و عهده دار موضوع گردید . براساس دستورالعمل مورخ 1351/4/7سازمان اسناد ملی ایران کمیسیونی مرکب از 8 نفر جهت تنظیم آئین نامه پس از تصویب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل وقت تشکیل و نهایتاًآئین نامه پیشنهادی در 14 ماده در جلسه مورخ 1351/10/9هیئت مدیره محترم وقت شرکت ملی نفت ایران به تصویب رسید . کمیسیون مذکور علیرغم تأکیدات مدیریتهای وقت از جایگاه واقعی و بازده لازم برخوردار نبود بطوری که هیئت مدیره در جلسه شماره 661 مورخ 1367/3/14با تأکید بر شروع مجدد فعالیت کمیسیون حرکت جدیدی را آغاز و با پیشنهاد آنان آئین نامه ای تحت عنوان دستورالعمل ارزشیابی اسناد و مدارک در جلسه شماره 1085 مورخ 1375/10/10هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تصویب و طی اطلاعیه شماره 1466 / ت ه م / 30 ـ 312 مورخ 75/11/1واحد تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی جهت اجراء ابلاغ گردید و متعاقباً با توجه به جلسه مذکور روش اجرائی نیز در 5 قسمت و 9 بند و 4 تبصره درجلسه شماره 137 مورخ 1376/12/8کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک مورد تصویب قرار گرفت وجهت اجراء ابلاغ گردید .

 

تاریخچه کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت :

با عنایت به مراتب فوق وجود یک نظام دقیق و صحیح ثبت و گزارش ‌دهی اطلاعات پزشکی یکی ازپایه‌های اصلی درمان، آموزش و نظارت می‌باشد. این امر ضرورت برنامه‌ریزی جهت آموزش و ترغیب کارکنان برای ایجاد و تکمیل امر فوق را ایجاب مینماید. نیاز سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به وجود جدول ارزشیابی اسناد و مدارک همواره احساس می شد تا اینکه در این راستا، اقدامات اولیه آغاز گردید و جدول زمانبندی اسناد و مدارک بهداری و بهداشت ( سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ) براساس نظرات کارشناسی واحدهای مختلف بهداشتی و درمانی صنعت نفت تدوین و نهایتاً براساس بند " 3 " قسمت " ج " مصوبه جلسه شماره 1085 مورخ 75/10/10هیئت مدیره محترم شركت ملی نفت ایران كه در جلسات 125 مورخ 74/11/9 الی 132 مورخ 75/9/26 به تصویب كمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارك شركت ملی نفت ایران رسیده است . در تاریخ 78/5/17طی نامه شماره 141 / ک الف م / 500 / 78 رئیس کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک شرکت ملی نفت ایران جهت اجرا ابلاغ گردید . با توجه به ابلاغ دستورالعمل ارزشیابی اسناد و مدارک در سال 76 نماینده بهداری و بهداشت صنعت نفت در سو کمیسیون شرکت ملی نفت ایران معرفی و با عنایت به تغییر ساختار سازمانی دربهداری و بهداشت و اساسنامه صادره از سال 81 طبق اعلام ریاست کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک شرکت ملی نفت ایران کمیسیون سازمان حسب دستور مدیر عامل محترم وقت سازمان متشکل از نمایندگان واحدهای مربوطه ( معاونت پشتیبانی ، معاونت برنامه ریزی ، حراست ، حسابرسی ، مدیریت امورمالی و نمایندگان بهداشت و درمانهای اهواز ، تهران ، اصفهان و مشهد ) فعالیت خود را آغاز نمود که پس از یک وقفه یکساله در فعالیت کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک سازمان مجددأ از تاریخ 87/8/19 با حضور اعضای جدید فعالیت کمیسیون آغاز گردید . تا اینکه در سال 87 پس از مکاتبات بعمل آمده و جمع آوری اطلاعات نهایتاً جدول ارزشیابی اسناد و مدارک سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مورد بازنگری واقع گردیده و پس از طرح در جلسه مورخ 88/3/19کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک سازمان و جلسه مورخ 88/4/22 شورای محترم معاونین سازمان مورد تصویب واقع گردید که با توجه به آئین نامه مربوطه جهت تصویب نهائی به کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک شرکت ملی نفت ایران ارسال گردید . پس از طرح جدول سازمان در جلسات 295 و 296 و 297 کمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک شرکت ملی نفت ایران  به تاریخهای 88/5/26 و 88/6/11 و  88/7/13 جدول فوق  در دویست و نود و هفتمین ( 297 ) جلسه مورخ  88/7/13 مورد تصویب نهائی قرار گرفته و طی نامه شماره الف الف م / 275173 / 88  مورخ  88/8/30 رئیس ارزشیابی اسناد و مدارک شرکت ملی نفت ایران جهت اجراء ابلاغ گردید .